سیب گلاب تره بار از نادرترین درختان در جنوب آسیا شناخته شدند

در یک مطالعه فنلاندی که مصرف فلاونوئید و مرگ و میر عروق کرونر را مورد بررسی قرار داد، مشخص شد که دریافت کل فلاونوئید بطور قابل توجهی با مرگ و میر عروق کرونر در زنان مرتبط است.

مصرف سیب گلاب تره بار نیز با مرگ و میر عروق کرونر به خصوص در زنان ارتباط معکوس داشت.

داده‌های جمع‌آوری‌شده از همین مطالعه کوهورت نیز تأثیر مصرف کوئرستین و سیب را بر بیماری عروق مغزی نشان داد.

کسانی که بیشترین مصرف سیب را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان سیب را مصرف می کردند، خطر سکته مغزی ترومبوتیک کمتری داشتند.

مصرف پیاز و مصرف کورستین با سکته ترومبوتیک یا سایر بیماری‌های عروق مغزی مرتبط نبود.

در مطالعه ای که بر روی نزدیک به 35000 زن در آیووا انجام شد، مصرف سیب و شراب نیز با مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب در زنان یائسه ارتباط معکوس داشت.

مصرف کاتچین و اپی کاتچین، هر دو از اجزای تشکیل دهنده سیب، ارتباط معکوس قوی با مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب داشت.

اگرچه کل دریافت کاتچین با مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر قلب ارتباط معکوس دارد، آرتس و همکاران (2001) دریافتند که کاتچین های چای با مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر قلب در زنان یائسه مرتبط نیست.

کاتچین‌های سیب ممکن است نسبت به کاتچین و اپی‌کاتچین گالات‌هایی که معمولاً در چای یافت می‌شوند، در دسترس زیستی‌تر باشند.

رابطه بین فلاونوئیدها و خطر بیماری عروق کرونر قلب نیز به عنوان بخشی از مطالعه سالمندان ورد بررسی قرار گرفت.

مصرف فلاونوئید به شدت با کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در مردان مسن و همچنین با انفارکتوس میوکارد همبستگی منفی داشت.

چای منبع اصلی فلاونوئیدها در این مطالعه بود و همچنین با بیماری عروق کرونر قلب ارتباط منفی داشت.

مصرف سیب تقریباً به 10 درصد از کل فلاونوئیدهای مصرف شده کمک می کند و همچنین با کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب در مردان مرتبط است، اما این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود.