نمایندگی خرید پارچه ترگال ساده

نمایندگی های خرید در معاملات پارچه های ترگال ساده چه نقشی دارند؟

پارچه های ترگال ساده و بازار خرید شان در شهر های مختلف
امروزه مدرسه ها و ادارات و کارخانه ها بیشتر لباس های شان به صورت یک دست و یک رنگ می باشند که برای دوخت این لباس ها از پارچه های ترگال به طور عمده استفاده می شوند.

یک نمونه از این پارچه ها پارچه های ترگال ساده است که در شهر های مختلف ایران دارای نمایندگی های خرید است که نقش مهمی در معاملات دارند.